Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casglu Spwriel / Refuse Collection

Mae eich biniau yn cael eu casglu ar ddydd Llun Your Bins are collected on Mondays

I gael gwybod a yw'n wythnos bagiau du neu fagiau glas...

Find out if it's a blue bag or black bag week...

COFIWCH y bydd eich bagiau glas a du yn cael eu casglu am yn ail wythnos ac y bydd eich bin gwyrdd yn cael ei gasglu'n wythnosol. Cyfeiriwch at eich calendr i weld pa wythnosau y caiff y bagiau glas a du eu casglu.

REMEMBER your blue and black bags will be collected on alternate weeks and your green bin weekly. Please refer to your calendar for collection weeks for blue and black bags.

Click on the calender image above to view a larger printable version
for you to print and stick on your bin lid.

I ble mae fy holl wastraff yn mynd? 
Where does all my waste go? 

Mae'r gwastraff yn cael ei gasglu gan ddefnyddio cerbyd â chefn deuddarn. Golyga hyn fod y gwastraff bwyd yn cael ei gadw ar wahân i'r bagiau glas/bagiau du.

Caiff y gwastraff bwyd a gardd ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle mae'n cael ei droi'n gompost neu'n gyflyrydd pridd i'w ddefnyddio eto.

Mae eich bagiau glas yn cael eu cludo i'r cyfleuster ailgylchu deunyddiau yn Nhre Ioan, Caerfyrddin i'w didoli. Mae'r deunyddiau a ddidolir yn cael eu cludo i waith prosesu i'w gweddnewid yn nwyddau newydd.

Mae'r holl wastraff arall na ellir ei ailgylchu/compostio - hynny yw, beth sydd yn eich bag du - yn cael ei gludo i'r gladdfa sbwriel yn Nant-y-caws, Caerfyrddin. Fodd bynnag, mae partneriaeth ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ymchwilio i ffyrdd eraill o drin y math hwn o wastraff. 

Your waste is collected in a split-bodied vehicle. This means the food waste is kept separate from the blue bags/black bags.

Food and garden waste is taken to a central composting facility at Nantycaws, Carmarthen, where it is turned into compost or soil conditioner to be reused.

Blue bags are taken to the materials recycling facility in Johnstown, Carmarthen, to be sorted. The sorted materials are then taken to processing plants to be made into new products.

All other waste that cannot be recycled/composted – that is, what is in your black bag - is taken to the landfill site at Nantycaws, Carmarthen. However, a regional partnership has been set up to look at other ways of treating this type of waste.

 

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014