Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baw Ci / Dog Fouling

 

Mae Cyngor Cymuned Pontyberem ynghyd â Chyngor Sir Caerfyrddin yn annog perchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol ac yn glanhau ar ôl eu cŵn.

Er bod y rhan fwyaf o'r trigolion yn gyfrifol ac yn codi baw eu cŵn, mae rhai diofal yn dal i roi enw drwg cŵn.

Sbwriel ein parciau, palmentydd a mannau cyhoeddus, baw ci yn un o brif achosion o gŵyn i'r cyngor.

Pontyberem Community Council along with Carmarthenshire County Council actively encourages dog owners to act responsibly and clear up after their dogs.

Although the majority of residents are responsible and pick up after their dog, a careless few are still giving dogs a bad name.

Littering our parks, pavements and public spaces, dog fouling is one of the main causes of complaint to the council. 

Gafaelwch yn, bag, ei daflu It!

Bob amser yn cadw cyflenwad da o fagiau plastig yn ymyl tennyn eich ci (fagiau siopa archfarchnad gwneud baw mawr yn ennill) fel nad ydych yn anghofio pan fyddwch yn mynd allan am dro. Yn syml, rhowch eich llaw yn y bag plastig a chodi'r baw ci.

Trowch y bag plastig yn ofalus tu allan a bydd baw eich ci wedyn yn 'bag'.

Gwaredu eich bag mewn bin sbwriel cyhoeddus.

 

Always keep a good supply of plastic bags near your dog’s lead (supermarket carrier bags make great poop scoops) so you don’t forget when you go out for a walk. Simply insert your hand in the plastic bag and pick up your dog’s waste.

Carefully turn the plastic bag inside out and your dog’s mess will then be ‘bagged’.

Dispose of your bag in a public litter bin.

 
Codwch neu dalu i fyny

Swyddogion gorfodi amgylcheddol y cyngor yn patrolio'r y sir yn rheolaidd ac unrhyw un ddal yn methu â glanhau ar ôl eu hanifail anwes yn cael ei gyhoeddi hysbysiad o gosb benodedig o £ 75.

Gallai methu â thalu o fewn 14 diwrnod yn arwain at dirwy o £ 1,000 drwy erlyn yn Llys yr Ynadon.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ddigwyddiad ci yn baeddu yn eich ardal chi, cysylltwch â Galw Sir Gâr ar y ffôn: 01267 234567

Pick up or pay up,

The council’s environmental enforcement officers regularly patrol the county and anyone caught failing to clean up after their pet is issued with a fixed penalty notice of £75.

Failure to pay within 14 days could result in £1,000 fine through prosecution in the Magistrates Court.If you have witnessed a dog-fouling incident in your area please contact Carmarthenshire Direct on telephone:
01267 234567

You can now report a dog-fouling incident online by completing our Online Dog Fouling Report Form below.

Dog Fouling Online Report it...

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014